Amdanom ni | About Us

Mae ein prosiect yn ymwneud â mentora busnesau i weithio'n fwy effeithlon ac yn gydweithredol er mwyn cynyddu eu trosiant. Crefftau Mewn Oes Gyfnewidiol: yn ôl Adroddiad Cryno, a baratowyd ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru yn 2012, mae crefftwyr yn cyfrannu £28 miliwn i Gymru bob blwyddyn, a hynny o 1,500 o fusnesau. Mae'r crefftwyr hyn yn cynhyrchu/gwneud eitemau amrywiol, yn cynnwys: Cerameg, Tecstilau (yn cynnwys gwau a brodwaith, ond heb gynnwys gwehyddu), Gemwaith, Metelau eraill (heb gynnwys gemwaith ac arian), Pren (heb gynnwys dodrefn), Gwydr, Arian, Dodrefn, Papur (heb gynnwys crefft graffeg), Cyfryngau cymysg, Carreg, Crefft graffeg (yn cynnwys caligraffeg, ysgrifennu arwyddion, a rhwymo llyfrau), Defnyddiau synthetig (yn cynnwys plastigion), Lledr a Gwehyddu. Mae'r mwyafrif yn unig fasnachwyr, ac ymhlith eu problemau mae gwerthu, y gadwyn gyflenwi, a chwilio am farchnadoedd newydd. Bydd y prosiect yn mynd i'r afael â'r materion sy'n eu hwynebu, e.e. arbedion effeithlonrwydd, gweithio ar y cyd, a chynyddu gwybodaeth. Byddai gweithio mewn partneriaeth fel rhwydwaith hefyd yn helpu eu cadwyn gyflenwi, gan y byddem yn eu hannog i weithio gyda'i gilydd o ran prynu defnyddiau. Fel rhwydwaith, byddai ganddynt well pŵer prynu nag fel unigolion, ac ati. At hynny, bydd ganddynt well pŵer gwerthu os ydynt yn cydweithio. Mae ein prosiect yn bodloni blaenoriaethau a nodwyd yn Strategaeth Ddatblygu Leol Sir Gaerfyrddin. Cefnogi twf ac arbenigedd busnesau, a’r gwaith o’u cadw. Byddwn yn annog y rhwydwaith i weithio gyda'i gilydd i wella arbedion effeithlonrwydd. Byddwn hefyd yn creu ac yn hyrwyddo rhwydweithiau rhwng busnesau, yn hwyluso ac yn datblygu cadwyni cyflenwi, ac yn treialu ffyrdd newydd o annog entrepreneuriaeth. Cefnogi gweithlu medrus ac uchelgeisiol. Mae'r gweithlu presennol yn fedrus iawn, ond mae’n gweithio'n bennaf o gartref. Gyda'r mentora a’r anogaeth gywir, bydd gweithwyr yn gallu cymryd y cam nesaf, sef sefydlu eu huned adwerthu/weithgynhyrchu eu hunain, a chyflogi pobl newydd. Byddai eraill yn dysgu am ffyrdd newydd o fanteisio i’r eithaf ar eu hamser. Ceisio creu cymaint o swyddi â phosibl, a gwella rhagolygon cyflogaeth. Drwy ddarparu'r mentora, yr wybodaeth a’r pynciau cywir, bydd gan y grŵp rhwydweithio fwy o allu, a bydd yn cael ei rymuso i greu swyddi newydd, i uwchsgilio, ac i wella ei ragolygon o ran cyflogaeth. Cefnogi datblygiad economi wybodaeth. Rhannu arfer gorau a gwybodaeth, gan fanteisio ar yr amser y mae pawb yn ei gyfrannu at yr economi. Datblygu arbenigrwydd ac apêl yr ardal o ran twristiaeth, buddsoddi mewn busnesau, a mynd i'r afael â thlodi gwledig. Byddwn yn datblygu Pwyntiau Gwerthu Unigryw’r rhwydwaith, e.e. ei Gymreictod a'r ardal wledig, er mwyn gwella nid yn unig y busnes, ond twristiaeth a’r gwaith o adfywio’r ardaloedd yn gyffredinol. Mae hyn, yn ei dro, yn helpu i fynd i'r afael â thlodi gwledig.
Our project is all about mentoring the businesses to work more efficiently and cooperatively to increase their turnover. Craft in an Age of Change: Summary report Prepared for the Arts Council of Wales in 2012 says that crafters contribute £28m from 1,500 businesses to Wales every year. These crafters manufacture/make such diverse items as: Ceramics, Textiles (including knitting and embroidery, but excluding weaving), Jewellery, Other metal (excluding jewellery and silver), Wood (excluding furniture), Glass, Silver, Furniture, Paper (excluding graphic craft), Mixed media, Stone, Graphic craft (including calligraphy, sign writing, and bookbinding), Synthetic materials (including plastics), Leather & Weaving. Most are sole traders and the problems they have are, selling, supply chain and looking for new markets. The project will tackle the issues they face e.g. cost efficiencies, collaborative working, increasing knowledge. Working in partnership as a network would also help their supply chain as we would be encouraging them to work together on purchasing materials. As a network, would they have better purchasing power rather than individuals etc. They will also have better selling power if they worked together. Our project meets priorities identified in the Carmarthenshire Local development Strategy. Support business growth, retention & specialisation. We will be encouraging the network to work together to improve cost efficiency. Also creating and enabling networks between businesses, facilitating and developing supply chains, piloting new ways of encouraging entrepreneurship. Support a skilled and ambitious workforce. The current workforce is highly skilled but work mostly from home, with the right mentoring and encouragement they will be able to take the next step of setting up in their own retail/manufacturing unit and employing new people. Others would learn of new ways to maximise their time. Seek to maximise job creation and employment prospects. By providing the right mentoring, information and topics, the networking group will have the ability and become empowered to create new jobs, upskill, and enhance prospects for employment. Support the development of a knowledge economy. Sharing best practice, Knowledge and information, whilst maximising time all contribute to the economy. Develop the distinctiveness and attractiveness of the area in terms of tourism, business investment and addressing rural poverty. We will be developing the network's USPs e.g. their Welshness and the rural locality to enhance not only the business but tourism and regeneration of the areas in general. This in turn helps with addressing rural poverty.